Rok nadpřirozené úrody

01.01.2017 22:26

V novém roce 2017 můžeš, máš a musíš očekávat pořádnou náruč Božích nadpřirozených plodů. Bůh pro Tebe připravil bohatou úrodu! Hojné ovoce, jak se říká v Janově evangeliu 15,8 "V tom bývá oslaven Otec můj, když ovoce nesete hojné..." Ano, toto hojné ovoce oslaví Otce! V předchozím verši se ne náhodou mluví o modlitbě: "Zůstanete-li ve mně a slova má zůstanou-li ve vás, cokoli byste chtěli, proste, a stane se vám."

O několik veršů dál se znovu mluví o ovoci ve spojení s modlitbou! Jan 15,16 "Ne vy jste mě vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli a ovoce vaše aby zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám."

Rovněž v Jakubovi 5,17-18 ("Eliáš byl člověk týmž bídám jako i my poddaný a modlitbou modlil se, aby nepršelo, i nepršel déšť na zemi za tři léta a za šest měsíců. A zase modlil se, i vydalo nebe déšť a země zplodila ovoce své.") se mluví o přímé souvislosti mezi ovocem a modlitbou! Na tuto vzácnou a věčnou úrodu (Jk 5,7 "Aj oráč očekává drahého užitku zemského - drahocennou úrodu země.") svých synů a dcer Otec čeká. Vždyť pro ni také zasel to nejvzácnější semeno - svého tehdy jediného Syna. (Jan 12,24 "Amen, amen pravím vám, zrno pšeničné padna v zemi, neumře-li, ono samo zůstane, a pak-li umře, mnohý užitek - ovoce přinese.")

Úroda roku 2017 bude obrovská! Num 14,23 "...uřízli tam ratolest s jedním vinným hroznem - dva ho museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků." Některé z těchto dobrých věcí země (Iz 1,19 "Budete-li povolní a poslušní, dobré věci země jísti budete") jsi ještě nejedl… Připrav se! Nejenom na ohromnou nálož Božích dobrodiní a zjevení rozličných požehnání ve Tvém osobním životě, ale hlavně na mnoho spasených, uzdravených, vysvobozených, naplněných a změněných drahocenných lidských životů. Tvým prostřednictvím! Nikdy nezapoměň, že to je právě Tvůj Bůh, který dává úrodě nadpřirozený vzrůst! (1K 3,6-7 "Já jsem štípil, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A protož aniž ten, kdo štípí, je něco, ani ten, kdo zalévá, ale Bůh, kterýž vzrůst dává.")

Pojďme v roce 2017 oslavit Otce hojnou úrodnou (Mt 9,37-38 "Tedy řekl učedníkům svým: žeň zajisté je mnohá, ale dělníků málo, protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou."), která zůstává navěky!!! Pojďme se modlit jako nikdy!!! Pojďme kázat ztraceným a sloužit nemocným jako ještě nikdy!